REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO

Wprowadzenie

Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określają zasady funkcjonowania Programu Punktowego („Program”) oraz warunki Państwa uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.

2. Program PUNKTOWY

2.1 Program Punktowy jest organizowany i zarządzany przez PAW Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Program jest prowadzony na terenie Polski.

2.2 Program Punktowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem określonych produktów zostaną Państwu przyznane punkty („Punkty”). Przyznane Punkty będą mogli Państwo wymienić na nagrody („Nagrody”).

3. Uczestnicy

3.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba prawna i fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada niepełną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski.
3.2 Przez posłużenie się Numerem Klienta potwierdzają Państwo, że akceptują Warunki Uczestnictwa.
3.3 Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego winny być przez Państwa aktualizowane. Informacje o zmianie danych, podanych podczas przystępowania do programu, prosimy przekazywać na adres email biuro@filtry-powietrza.pl. W przypadku, gdy nie zaktualizują Państwo danych, PAW Sp. z o.o. prześle informacje o przyznanych Punktach na ostatnio podany przez Państwa adres. PAW Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki nie przekazania przez Państwa informacji o zmianie danych.

3.4 Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane na adres email, w formie elektronicznej lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu zgłoszeniowym.

4. Formularz zgłoszeniowy

4.1 Formularz zgłoszeniowy do Programu możecie Państwo otrzymać od Przedstawicieli Handlowych firmy PAW Sp. z o.o. Wraz z formularzem zgłoszeniowym do Programu otrzymają Państwo numer uczestnika Programu. Przyjmuje się, że posiadacz Numeru Klienta jest uprawniony do jego używania.

4.2 Numeru Klienta nie można zbywać lub przekazywać osobom trzecim.

4.3 W przypadku utraty Numeru Klienta lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Państwa numer, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie firmę PAW Sp. z o.o. poprzez email biuro@filtry-powietrza.pl. PAW Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku informacji lub spóźnionej informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

4.6 W przypadku zgłoszenia utraty Numeru Klienta lub zgłoszenia podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Państwa Numer Klienta, Państwa Konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.

5. Przyznawanie Punktów

5.1 W związku z nabywaniem określonych towarów od firmy PAW Sp. z o.o., uczestniczących w Programie Punktowym, przy użyciu Numeru Klienta, zostaną Państwu przyznane Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem towarów lub usług, będzie przesyłana przez Przestawicieli Handlowych firmy PAW Sp. o.o..

5.2 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

5.3 PAW Sp. z o.o. określa za jakie towary będą przyznawane Punkty.

5.4 Informacje dotyczące Programu Punktowego uzyskać mogą Państwo u Przedstawicieli Handlowych.

5.5 Aby uzyskać Punkty powinni Państwo wraz z zamówieniem podać Numer Klienta przed wystawieniem faktury. Po wystawieniu faktury, wprowadzenie numeru Uczestnika Programu i tym samym uznanie Konta Uczestnika nie jest już możliwe. Punkty są przyznawane za określone towary po całkowitym opłaceniu faktury.

5.6 Jeżeli zrezygnują Państwo z nabycia towarów, za które zostały Państwu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, nie zostanie dokonana zapłata lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, PAW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Państwu Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

6. Stan Konta Programu Uczestnika

6.1 Przyznane Państwu Punkty są zapisywane pod Państwa Numerem Klienta na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez PAW Sp. z o.o. („Konto”). W przypadku zarejestrowania w Programie aktualny stan Konta mogą Państwo sprawdzić wysyłając zapytanie wraz z podaniem Numeru Klienta na adres email biuro@filtry-powietrza.pl.

6.2 Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta muszą zostać przekazane w formie pisemnej na adres biuro@filtry-powietrza.pl , najpóźniej w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie faktury lub rachunki wystawione przez PAW Sp. z o.o. w związku z nabyciem produktów lub usług, za które przyznane zostały Punkty. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta.

7. Wymiana Punktów na Nagrody.

7.1 Wymiana Punktów na Nagrody możliwa jest gdy stan Konta wynosi, co najmniej 10 (dziesięć) Punktów. Maksymalna liczba Punktów która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” i wg stanu prawnego z czerwca 2009 odpowiada 250 Punktom.

7.2 W przypadku zmiany prawa PAW Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany liczby punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku. Powyższe nie wymaga powiadomienia Uczestnika i nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.

7.3 W przypadku gdy liczba Punktów zebranych na Państwa Koncie nie wystarcza na wymianę ich na wybraną przez Państwa Nagrodę, PAW Sp. z o.o. może umożliwić Państwu uzupełnić różnicę między liczbą Punktów, które są zebrane na Państwa koncie, a wartością wybranej Nagrody, przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

7.4 Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z Państwa wyborem na Nagrody, które oferuje Państwu PAW Sp. z o.o.

7.5 Przeniesienie Punktów na rzecz innych uczestników Programu jest możliwe tylko za zgodą PAW Sp. z o.o.

7.6 Przy wymieniane Punktów na nagrodę uczestnik ma obowiązek podać swój Numer Klienta.

7.7 Przyznane Państwu Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie. W przypadku braku dostępności danej nagrody, PAW Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przyznanie innej nagrody o podobnym przeznaczeniu i charakterze.

7.8 Nagrody mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.

7.9 Przed wydaniem Nagrody PAW Sp. z o.o. może powtórnie sprawdzić stan Państwa Konta. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów.

7.10 Zamówienie Nagrody następuje zgodnie z Regulaminem zamawiania i dostawy Nagród i o ile jest to możliwe, jest realizowane w ciągu 21 dni, chyba że wskazany zostanie inny termin.

7.11 Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne Nagrody będą dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających niepełną zdolność do czynności prawnych.

8. Wygaśnięcie Punktów

W przypadku zakończenia Programu Punktowego w terminie innym niż w wymienionym w punkcie 11.1, PAW Sp. z o.o. poinformuje Uczestników o tym fakcie na swojej stronie internetowej www.filtry-powietrza.pl. Uczestnik może wymienić punkty na nagrody w okresie 3 miesięcy od zakończenia Programu Punktowego. Ponadto, jeśli w tym okresie nie wymienią Państwo Punktów na Nagrody, Państwa Punkty wygasną.

9. Ustanie uczestnictwa w Programie

9.1 Z uczestnictwa w Programie Punktowym mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie PAW Sp. z o.o. poprzez przesłane go na adres biuro@filtry-powietrza.pl.

9.2 Z ważnych powodów PAW Sp. z o.o. może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie Punktowym w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Numeru Klienta osobie nieupoważnionej, lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie. Możecie Państwo odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres biuro@filtry-powietrza.pl.

9.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie Punktowym prowadzi do utraty zebranych Punktów.

10. Zmiana Warunków Uczestnictwa

Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez PAW Sp. z o.o. celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni przez ogłoszenie w odpowiedniej zakładce na stronie www.filtry-powietrza.pl lub drogą mailową na ostatnio podany przez Państwa adres. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia nie wypowiedzą Państwo uczestnictwa w Programie Punktowym.

11. Zakończenie Programu Punktowego

11.1 Bieżąca edycja Programu Punktowego trwa od 01.01.2024 do 31.12.2025 i automatycznie ulega zakończeniu po dacie 31.12.2025. PAW Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia Programu Punktowego w innym terminie. O takiej decyzji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana na stronie internetowej www.filtry-powietrza.pl

11.2 Gdy Program zostanie zakończony, mogą Państwo wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie 3 miesięcy od jego zakończenia. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa a punkty wygasną.

12. Postanowienia końcowe

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

 

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu Punktowego

1. Warunki ogólne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Punktowego („Uczestnik”). Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).

2. Państwa dane i cel ich przetwarzania

2.1 Dla celów uczestniczenia w Programie Punktowym konieczne jest podanie przez Państwa koniecznych danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, pełny adres, adres email oraz numer telefonu lub nazwę firmy, NIP, adres, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej oraz email. Poza tym mogą Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres email) przez PAW Sp. z o.o.

2.2 Dane, podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone w podanym przez Państwa brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Państwa zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych powinni Państwo informować zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Programie Punktowym.

3. Zarządzanie danymi

3.1 Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych (towary / usługi, ceny, saldo Punktów, miejsce i data zdarzenia) będą przetwarzane przez PAW sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, pełniącego rolę administratora danych osobowych. Państwa dane osobowe nie zostaną udostępnione innym osobom trzecim chyba że wyrażą Państwo na nie zgodę.

4. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych.